CDL spol. s r.o. - V�voj a v�roba elektronick�ch zariaden� pre motorov� vozidl�   logo spolo�nosti
Profil firmy Produkty Cenn�k Kontakt    
Vrobn sortiment
>Elektronick regultory alterntorov

>Regultory havenia

>Montne svietidl

>Spnae elektronickho zapaovania

>Elektrick ohrieva chladiacej kvapaliny

>Odruovac kondenztor alterntora

>Zobrazi vetko

 
  Profil firmy

Firma CDL je vrobno-obchodn spolonos? zameran na vvoj a vrobu elektronickch zariaden pre motorov vozidl. Hlavn vrobn program tvoria:
  1. elektronick regultory alterntorov

  2. spnae elektronickho zapaovania

  3. regultory havenia

  4. odruovacie kondenztory alterntora

  5. elekrick ohrievae chladiacej kvapaliny

  6. montne svietidl

Rozvojov program je orientovan na nov vrobky, technolgie, zmeny procesov. Vykonvame aktivity na eliminciu procesov, ktor s pomal, neprun a neefektvne. Trvalm a systematickm sledovanm potrieb a oakvan naich zkaznkov zabezpeujeme zvyovanie kvality a inovciu naich vrobkov s cieom udra? si postavenie a dobr meno na trhu.

Histria

1994 Da 2.jna 1994 zskanm ivnostenskho oprvnenia vznikla firma Jozef Bystrian - CDL so sdlom v Detve. Hlavnou sfrou podnikania je vroba a distribcia elektrickch zariaden pre motorov vozidl.

1996 Zvovanie prevdzkovch priestorov z dvodu zvyovanie objemu produkcie a prijmania novch zamestnancov.

1999 Zpis firemnho loga CDL do registra ochrannch znmok na rade priemyselnho vlastnctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.

2000 Zmena prvnej formy podnikania spolonosti. Pvodn firma jednotlivca sa pretransformovala na CDL, spol. s r. o. Spolonos? s ruenm obmedzenm bola zaloen zakladateskou listinou vyhotovenou vo forme notrskej zpisnice da 18.2.2000.

2001 Zriadenie oddelenia vvoja. S tm zko svis prijatie vvojovch pracovnkov, ktor pripravuj vlastn originlne rieenia pre nov vrobky.

2002 Zakpenie vlastnch vrobnch priestorov, ich rekontrukcia a prprava na zriadenie vlastnej nstrojrskej dielne a vstrekovania plastov.

2003 Dokonenie a vyvrcholenie prprav na spustenie nstrojrskej dielne. Plnovan spustenie zaiatkom druhej polovice roka.

2004 Rozrenie vrobnho programu o navrhovanie a realizciu vroby foriem na vstrekovanie plastov vo vlastnej nstrojrskej dielni, prevdzkovanie vstrekovania a pokovovania plastov.


Poslanie a vzia

Poslanie
Nam poslanm je kvalitou, seriznos?ou a vhodnmi cenami vytvra? vysok hodnoty pre naich zkaznkov, zamestnancov a obchodnch partnerov. Ponukou sortimentu a technickm servisom uspokojova? potreby zkaznkov, monos?ou vzdelvania a socilnymi hodnotami budova? spokojnos? svojich zamestnancov a seriznym vystupovanm dlhodobo udriava? dobr obchodn vz?ahy.

Vzia
Usilujeme sa by dlhodobm a seriznym partnerom pre vetkch svojich zkaznkov, uznvanm obchodnmi partnermi, zamestnancami i verejnosou. Spolupsobenm modernch vrobnch technolgi, tvorivho potencilu zamestnancov a dodvateskho portflia si chceme zabezpei? prosperitu naej spolonosti.

Zvenie konkurencieschopnosti CDL, spol s.r.o. zavedenm inovatvnej technolgie
Inovcia kovoobrbacch technolgi v spolonosti CDL, spol. s r.o.
Zvenie konkurencieschopnosti CDL, spol s.r.o. inovciou vrobnho procesu
 
 
Design by Peter "PeTe" Truksa